ประวัติ/ความเป็นมาของโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน พีระยานาวินคลองหินวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 40/1 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยมี ดร.มูฮัมมาดอัสมี อาบูบากา เป็นผู้รับใบอนุญาตฯ

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 0-7335-6360    

e-mail: fafa0411@yahoo.com website : piraya.ac.th 

          – ได้รับอนุญาตจัดตั้ง พ.ศ. 2512

          – เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

          – เนื้อที่ 32 ไร่ 3 งาน  32 ตารางวา 

          – เขตพื้นที่บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา หรือ ปอเนาะบาโง่จืองา เดิมชื่อว่า โรงเรียนคลองหินอิสลามวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ มีชาวบ้านร่วมกันสร้าง โดยมีโต๊ะครูหะยีอับดุลเสาะอาบูยากา เป็นผู้บริหาร โรงเรียนมีเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ดารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ดำบลปากล่อ อำเภอโคกโทธิ์จังหวัดปัตตานี ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสสาม สังกัตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไบอนุญาตเลขที่ ๑๒๔ / ๒๕จ. โดยไต้จัดการเรียนการสอนวิชาศาสนาอิสสามวิชาอัล-กุรอานและกีดาย หลังละหมาด มีนักเรียนขณะนั้น ๒๐ คน มีครู ๒ คน

ปี ๒๕๒๓ เปีดหลักสูตรการศึกษาสามัญระตับ ๓ และ < ควบคู่วิชาศาสนา

ปี ๒๕๒๕ หยุดทำการสอนหลักสูตรการศึกษาสามัญระดับ ” และ ๔ ชั่วคราว

ปี ๒๕๒๖ รับผู้สูงอายุหรือคนชราเข้าเรียนศาสนา

ปี ๒๕๓๙ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโตกโพธิ์ สนัยสนุนการศึกษาสายสามัญ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาสายอาชีพให้กับโรงเรียน

ปี ๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักราชวังเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการดามพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพร้คนราชสุตฯ สยามบรมราชกุมารี

ปี ๒๕๔๔ (วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔] สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน

ปี ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตเปิดหลักสูตรสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปี ๒๕๔๗ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาสตรกจารย์ ตร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการบริทารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระบรมราชปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สนับสนุนค่าตอบแทนครู

ปี ๒๕๔๘ ได้รับอนุญาตเปิดสอนหลักสูตรสมัญระดัยช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-๖) , หลักสูตรอิสลามศึษาช่วงชั้นที่ ๓-๔ (มูตาวาชิด-ซานาวี), และ เปิดสอนระดับปฐมวัย รับนักเรียนอายุ ๒-๕ ชวบ โดยพี่ระยานุเคราะห์มูลนิธิ สนับสนุนค่าใช้จ่ายและเลี่ยนชื่อโรงเวียนเป็น “พีระยานาวัน คลองหินวิทยา”

ปี ๒๕๔๙ ได้โอนโรงเรียนให้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเพื่อการศึกษาคลองหินวิตยามี นายมูฮัมมาดอัสมี อาบูบากา เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ                         -กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุน อาคารเรียน ๓ ชั้น ๘ ห้องเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมจำนวน ๑ หลัง อาคารหอพัก ๑ ชั้น ๑ หลัง และอาคารเรียน ๑ ชั้น ๓ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง สำหรับเด็กปฐมวัย

ปี ๒๕๕๐ ทางโรงเรียนไต้แต่งตั้งนายมูฮัมมาตอัสมี อาบูยากา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดาม พรบ.โรงเรียนเอกชน ๒๕๕๐ ไต้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา

ปี ๒๕๕๑ โรงเรียนได้ปรับปรงหลักสูตรสถานศึกษาโตยใช้หลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการระหว่างหลักสูตรสายสามัญกับหลักสูตรศาสนาเป็นปีแรก

     ปัจจุบันโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยามีนักเวียนทั้งสิ้น ๑,๖๔๓ คน แบ่งเป็นระดับการศึกษาปฐมวัย ๕๓b คน ระดับประถมศึกยา ๗๕๔ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตันและมัธยมศึกษาตอนปลาย 4๙๒ คน มีครูและบุคลากร ๑๓๐ คน

Scroll to Top