ผู้บริหาร

ระบบในสถานศึกษา


VDO

แผนที่

ที่

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

ครูนูรอัยนี     มะหะมัด

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

บริหารการศึกษา

ครูมะสุกรี     อีซอ

ซานาวี/อนุปริญญา

 

ครูนุรดีอนา     หะยีแว

ซานาวี

 

ครูฮาบีบี   หะยีดอเลาะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูซูรีนา     สาแม

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ประถมศึกษา

ครูอาซียะ    คาเร็ง

วท.บ./ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ครูปาตีเมาะ    อุทัย

บริหารธุรกิจ

บัญชี

T. Nuramal   Bueraheng

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

ครูอามานี    พานามิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

เศษรฐศาสตร์การเงินและธนาคาร

๑๐

ครูมุฮัมมัดชาริฟ   ม่าเย็บ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๑

ครูนัซรี    เจะเลาะ

ครุศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

๑๒

ครูซูรียานี    แสแลแม

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี- ชีวะ

๑๓

ครูซากีนา    บาเกาะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

๑๔

ครูแวปัทมา   แวมามะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๕

ครูอับดุลเลาะ   อิดเรส

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

๑๖

ครูสาการียา  มะเซ็ง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

๑๗

ครูอับดุลรอห์มาน   รอยิง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

เศษรฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

๑๘

ครูนุติยา   เจะโกะ

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

๑๙

ครูรุสนานี   เลาะยะผา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

๒๐

ครูฮาบีบะห์  เจะนิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

๒๑

ครูซุนีลา  อาแว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

๒๒

ครูซาการียา  มูซอแล

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

๒๓

ครูซอบรียะห์  ยามินมะ

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

๒๔

ครูลาตีปะห์  แซโซะ

ซานาวี

 

๒๕

ครูมูฮำหมัด   เจะแว

B.A

Usul-luddin

๒๖

ครูยุสรี   ซายอ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

๒๗

ครูจันจิรา  อาบูบากา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภิภาคศึกษา

๒๘

ครูรอกีเยาะ  ปะแตบือแน

ครุศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา

๒๙

ครูอาวาตีพ  ดือราฮิง

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา

๓๐

ครูอามีเนาะห์  สนิ

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

๓๑

ครูอาอีเสาะ   หะยีเยาะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

๓๒

ครูนูรฟัดลีนา  บือราเฮง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

๓๓

ครูบูคอรี   มะเสาะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

อิสลามศึกษา

๓๔

ครูนาซูฮา  ดามาแร

ซานาวี

 

๓๕

ครูสามีเราะ  อาแด

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

๓๖

ครูอริสมัน  สุหลง

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

๓๗

ครูรอกีเยาะ   สามะ

ปริญญาตรี

กฏหมายอิสลาม

๓๘

ครูรอบีอะ  มะกือตา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษามลายู

๓๙

ครูอิลฮัม   ยูโซะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

กฏหมายอิสลาม

๔๐

ครูอาอีเสาะ  ตีมุง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ