ผู้บริหาร

ระบบในสถานศึกษา


VDO

แผนที่

ที่

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

ครูมูฮามะ   สาและ

อนุปริญญา

การศึกษาปฐมวัย

ครูอับดุลเลาะ   หะยีอาแว

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูกาสีม๊ะ   เซ็งโซะ

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ภาษาอังกฤษ

ครูนูรีย๊ะ   มะแซ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

ครูแอเสาะ   ลาเต๊ะ

อนุปริญญา

การศึกษาปฐมวัย

ครูรอมือล๊ะ  ดือรานิง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

ครูคอลีเยาะ  มะมิง

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครูรอฮานี   หะยีมะเละ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครูรอสเม๊าะ   เจ๊ะเลาะ

วท.บ./ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

เทคโนโลยีการอาหาร

๑๐

ครูสีตีมารี   แยลอเด็ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

๑๑

ครูนุชไชยาตี   กูดู

ศิลปศาสตรบัณฑิต

กฏหมายอิสลาม

๑๒

ครูอามีเน๊าะ   ขาเดร์ลอดิง

อนุปริญญา

การศึกษาปฐมวัย

๑๓

ครูซอลีฮะห์   มะสาแม

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษาและพลศึกษา

๑๔

ครูฮาลีเยาะ    มามะ

อนุปริญญา

การศึกษาปฐมวัย

๑๕

ครูคอลาตี   ดอเลาะเซ็ง

อนุปริญญา

การศึกษาปฐมวัย

๑๖

ครูต่วนอาดีลัฮ   จอลง

อนุปริญญา

การศึกษาปฐมวัย

๑๗

ครูยูไนน๊ะ   ยะผา

ธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๑๘

ครูสุไรยา   สาเมาะ

Diploma

กฏหมายอิสลาม

๑๙

ครูสาลีฮะ   หะยีแว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๒๐

ครูฟัตมี   ศุภภิญโญ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาตร์

๒๑

ครูพารีด๊ะ   ปาลายา

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

๒๒

ครูวิลดา  สะอิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

๒๓

ครูมารีแย  นิเลาะ

ซานาวี

 

๒๔

ครูสุนีตา   เจ๊ะเหง๊าะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

๒๕

ครูฮาซานา  เกาะสาแล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

อิสลามศึกษา