ผู้บริหาร

ระบบในสถานศึกษา


VDO

แผนที่

ที่

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

ครูมัรสุกี   สะอุ

วท.บ./ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

เกษตร

ครูซำซูเด็ง   เจะอามะ

B.A./ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

Dakwah

ครูไนล๊ะ   หะยีแว

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

ครูมะสือดี   สาแม

ซานาวี

 

ครูรุสลัน   ดอเลาะเซาะ

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูมัสรี   อุมา

B.A./ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

Sha riat Islam

ครูซูลีนา   ตาหา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศิลปะ

ครูคอลีเยาะ   เปาะวี

วท.บ./ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ฟิสิกส์

ครูอักรีมา   ปะอาเดะ

วท.บ./ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วิทยาการคอมพิวเตอร์

๑๐

ครูนูรีซัล   แวมามะ

วท.บ./ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

คณิตศาสตร์

๑๑

ครูนูรมี   สาและ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

คณิตศาสตร์

๑๒

ครูมาหามะสบรี   เจ๊ะมะ

M.A./ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

Arabic Language

๑๓

ครูมัสรานี   มะสากา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์และภาษาวรรณคดีไทย

๑๔

ครูอัดนัน   ลาเต๊ะ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(M.A)

Arabic Language

๑๕

ครูรอซีอะห์    ตาเหร์

B.A

Islamic Studies

๑๖

ครูฮาบีบะห์   ดอแว

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

๑๗

ครูนูรีซา   หามะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการสานสนเทศ

๑๘

ครูกัสมะห์   สาและ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

๑๙

ครูอามีเนาะ   สารีมา

วท.บ./ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

เคมี

๒๐

ครูนัสรีนา   ศรีแสง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

๒๑

T. Litumbe   Mbue Paul

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

๒๒

ครูกัสตูรี  เพ็งมูซอ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๒๓

ครูอับดูลรอมาน   สาและ

Al-Quran

Al-Quran

๒๔

ครูประเสริฐ   อะหมัด

วท.บ./ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

เคมี

๒๕

ครูอามีเนาะ   ยูโซะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

๒๖

ครูอาบีดีน   สะมะแอ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

๒๗

ครูโนรไลลา   หะยีดือราแม

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

๒๘

ครูไซดี   บากา

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

๒๙

ครูกามีละ   มูเซะ

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

๓๐

ครูอามีเนาะ   แสแลแม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

กฏหมายอิสลาม

๓๑

ครูลาตีปะ   มะลาซิง

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

ชีววิทยา

๓๒

ครูอิรฟาน  ลาเตะ

Al-Quran

Al-Quran

๓๓

ครูนูรอัยนี   บอเนาะ

Diploma MA.

Mass  comunication