ผู้บริหาร

ระบบในสถานศึกษา


VDO

แผนที่

รายการ

แบบ

ขนาดห้อง/

ตารางเมตร

สภาพอาคาร

หมายเหตุ

ดี

ชำรุด

อาคารแผนกอนุบาล ๔ หลัง

๑๑ ห้องเรียนพร้อม และ ๓ ห้องประกอบ

 

 

 

 

 

๑.๑ อ.เตรียม ๑ (๑ ห้อง)

๘*๙

P

 

อาคารพระราชทาน

 

๑.๒ อนุบาล ๑ (๓ ห้อง)

๖*๘

P

 

อาคาร ค.ส.ล ชั้นเดียว (อาคาร ๔)

 

๑.๓ อนุบาล ๒ (๔ ห้อง)

๖*๘

P

 

อาคาร ค.ส.ล ชั้นเดียว (อาคาร ๔)

 

๑.๔ อนุบาล ๓ (๓ ห้อง)

๘*๙

P

 

อาคารพระราชทาน

ห้องประกอบ

 

 

 

 

 

๒.๑ ห้องครัว

๔*๖

P

 

อาคาร ค.ส.ล ชั้นเดียว (อาคาร ๔)

 

๒.๒ ห้องธุรการ และศูนย์ผ้า

๑๒*๔

P

 

อาคาร ๑

อาคารแผนกประถม ๔ หลัง

๒๔ ห้องเรียนพร้อม  และ ๗ ห้องประกอบ

 

 

 

 

 

๓.๑ ห้องเรียน QSP (๖ ห้อง)

๖*๘

P

 

อาคาร ค.ส.ล  ๒ ชั้น (อาคาร ๑๑)

 

๓.๒ ห้องเรียน MEP (๖ ห้อง)

๖*๘

P

 

อาคาร ค.ส.ล  ๓ ชั้น (อาคาร ๘)

 

๓.๓ ห้องเรียนปกติ (๑๒ ห้อง)

๖*๘

P

 

อาคาร ค.ส.ล  ชั้นเดียว (อาคาร ๖,๗,๘)

ห้องประกอบ

 

 

 

 

 

๔.๑ ห้องวิชาการ

๖*๘

P

 

อาคาร ค.ส.ล  ๒ ชั้น (อาคาร ๑๑)

 

๔.๒ ห้องคอมพิวเตอร์

๖*๘

P

 

อาคาร ค.ส.ล  ๒ ชั้น (อาคาร ๑๑)

 

๔.๓ ห้องถ่ายเอกสาร

๓*๘

P

 

อาคาร ค.ส.ล  ๒ ชั้น (อาคาร ๑๑)

 

๔.๔ ห้องสมุด

๖*๒๔

P

 

อาคาร ค.ส.ล  ๒ ชั้น (อาคาร ๑๑)

 

๔.๕ ธนาคารโรงเรียน

๒*๓

P

 

 

 

๔.๖ ห้องประชุม

๖*๓๒

P

 

อาคาร ค.ส.ล  ๓ ชั้น (อาคาร ๘)

 

๔.๗ ห้องครัว

๒*๔

P

 

 

อาคารแผนกมัธยม ๒ หลัง

๑๘ ห้องเรียนพร้อม  และ ๔ ห้องประกอบ

 

 

 

 

 

๕.๑ ห้องเรียน QSP (๓ ห้อง)

๖*๘

P

 

อาคาร ค.ส.ล  ๓ ชั้น (อาคาร ๑๐)

อาคารพระราชทาน

 

๕.๒ ห้องเรียน MEP (๕ ห้อง)

๖*๘

P

 

อาคาร ค.ส.ล  ๓ ชั้น (อาคาร ๙,๑๐)

 

๕.๒ ห้องเรียน (๑๐ ห้อง)

๖*๘

P

 

อาคาร ค.ส.ล  ๓ ชั้น (อาคาร ๙,๑๐)

ห้องประกอบ

 

 

 

 

 

๖.๑ ห้องวิชาการ

๖*๘

P

 

อาคาร ค.ส.ล  ๓ ชั้น (อาคาร ๑๐)

 

๖.๒ ห้องคอมพิวเตอร์

๖*๘

P

 

อาคาร ค.ส.ล  ๓ ชั้น (อาคาร ๑๐)

 

๖.๓ ห้องกิจกรรม

๖*๘

P

 

อาคาร ค.ส.ล  ๓ ชั้น (อาคาร ๑๐)

 

๖.๔ ห้องวิทยาศาสตร์

๖*๑๘

P

 

อาคาร ค.ส.ล  ๓ ชั้น (อาคาร ๙)